account-icon
Obliczanie ubezpieczenia
Umów teleporadę
Welbi

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.WELBI.PL

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 749838, REGON 016377761, NIP 5262459239, wysokość kapitału zakładowego 10.120.000 PLN.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Welbi – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.welbi.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Welbi lub korzystająca usług oraz funkcjonalności Welbi.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Administrator zbiera Dane osobowe Użytkowników (w tym informacje o ich aktywności podczas korzystania z Welbi) w zakresie niezbędnym do udostępnienia im treści oraz funkcjonalności Welbi. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH KORZYSTANIE Z WELBI DLA NIEZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Dane osobowe wszystkich niezalogowanych Użytkowników (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, np. ankiety oraz formularze) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu dostarczenia Użytkownikowi treści gromadzonych i udostępnianych w ramach Welbi – podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta z Tobą w momencie wejścia na Welbi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu dostosowywania komunikacji oraz zawartości Welbi do Twoich potrzeb – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu uniknięcia wątpliwości – udzielenie zgody jest możliwe także przez działanie, np. poprzez wypełnienie Danymi osobowymi nieobowiązkowego formularza lub ankiety;

3.1.3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający ze zgody na korzystanie z plików cookies udzielonej przez Użytkownika w momencie wejścia na Welbi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Welbi;

3.1.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3.2. Aktywność Użytkownika w Welbi, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do dostarczania Welbi). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych funkcjonowaniem Welbi. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KORZYSTANIE Z WELBI DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

3.3. NN przetwarza Dane osobowe Użytkowników, w tym przede wszystkim dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta, dodatkowe dane podane dobrowolnie, dane wygenerowane wtórnie w związku z korzystaniem z Welbi oraz adres IP lub inne identyfikatory:

3.3.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia utworzenia Konta (rejestracji) i korzystania z Welbi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać w celu uniknięcia wątpliwości – udzielenie zgody jest możliwe także przez działanie, np. poprzez wypełnienie Danymi osobowymi nieobowiązkowego formularza lub ankiety;

3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający ze zgody na korzystanie z plików cookies udzielonej przez Użytkownika w momencie wejścia na Welbi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Welbi;

3.3.3. w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymagań prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3.4. w celu wysyłki treści marketingowych, z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać;

3.3.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

MARKETING

3.4. W zakresie udzielonych zgód:

3.4.1. na komunikację marketingową z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji (sms, e-mail, powiadomienia w Welbi w postaci bannerów, wiadomości, powiadomień push i innych, w ramach dostępnych technologii),

3.4.2. na komunikację marketingową z wykorzystaniem numeru telefonu, w postaci połączeń głosowych,

3.4.3. na przetwarzanie Danych osobowych pozyskanych podczas korzystania przez Użytkownika z Welbi (np. wiek, płeć, aktywność fizyczna, styl życia, parametry stanu zdrowia) w celu personalizacji komunikacji oraz przekazywania propozycji usług i produktów, dane przetwarzane są na zasadzie współadministrowania przez spółki należące do Grupy Nationale-Nederlanden, tj:

  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,

  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

  • Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,

  • Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,

  • Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o.,
    z siedzibami w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12,

  • Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) przy ul. Marszałkowskiej 76.

3.5. W przypadku nowych spółek, które wejdą w skład Grupy Nationale-Nederlanden, one także staną się współadministratorami Danych osobowych, z takim zastrzeżeniem, że ich działalność musi dotyczyć zabezpieczenia zdrowia, życia, majątku oraz finansów. W przypadku zmian w składzie Grupy Nationale-Nederlanden, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej zmianie.

3.6. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3.4.1 oraz 3.4.2, przedmiotem komunikacji kierowanej do Użytkownika będą informacje dotyczące działalności Grupy Nationale-Nederlanden, skupiające się wokół ubezpieczeń, inwestycji, produktów emerytalnych, o tematyce zdrowotnej, w tym również oferty takich produktów.

3.7. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3.4.3, każdy ze współadministratorów przetwarza dane w zakresie adekwatnym do rodzaju oferowanych produktów lub działalności tego współadministratora. W celu uniknięcia wątpliwości, żaden ze współadministratorów nie zbiera ani nie posiada w charakterze administratora dostępu do informacji oraz Danych osobowych pozyskanych w trakcie konsultacji lekarskich.

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

4.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

4.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

4.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

4.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

4.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

COOKIES ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

4.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookie do celów analitycznych, m.in. tworzenia statystyk odwiedzin strony oraz do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

4.4. Administrator może łączyć informacje pozyskane poprzez cookies, z innymi informacjami o Użytkowniku, w tym także jego Danymi osobowymi i wykorzystywać je w sposób łączny, zgodnie z celem ich zbierania.

LISTA COOKIES

4.5. Szczegółowa lista plików cookies oraz narzędzi wykorzystywanych w Welbi jest następująca:

cookiePolicy: Globalna zgoda na pliki cookie's. Nazwa zaufanego partnera: Magnolia International LTD

cookieConsent: Wyrażenie zgody użytkownika na używanie cookie's. Nazwa zaufanego partnera: Magnolia International LTD

Google Analytics: Google Analytics pozwala na mierzenie ruchu na stronach internetowych oraz wykorzystanie danych na dopasowanie emitowanych przez bank reklam w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych (więcej informacji można znaleźć na stronie: Marketing Platform oraz Prywatność i warunki. Nazwa zaufanego partnera: Google Ireland Limited

DoubleClick Platform; DoubleClick Bid Manager; DoubleClick Campaign Manager; DoubleClick Search: Platforma DoubleClick pozwala na zaawansowaną analizę aktywności użytkowników, którym wyświetlane są reklamy banku. Umożliwia także zakup i dostosowanie reklam do ich potrzeb. Pliki te pozwalają na zgromadzenie informacji dotyczących m.in. wyświetleń, klików, używanych urządzeń, odwiedzanych stron internetowych, przeglądarek oraz adresu IP użytkownika (więcej informacji można znaleźć na stronach: Prywatność i warunkiPersonalizacja reklam oraz Business and Data. Nazwa zaufanego partnera: Google Ireland Limited

Hotjar: Hotjar umożliwia zbieranie informacji z logów dotyczących wzorców zachowania użytkowników na stronie oraz ankietowanie użytkowników. Zbieramy te informacje, żeby określić zachowania użytkowników jak np. głębokość scroll'a, najczęściej klikane elementy strony. Informacja o cookies. Nazwa zaufanego partnera: Hotjar Ltd, Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta, Europe

5. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

5.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

5.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

6. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

6.1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

6.2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

6.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

6.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

6.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

6.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

6.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

6.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
6.3.6. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

6.4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

6.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

6.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi (przebywania na Welbi), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7.3. W przypadku udzielenia zgody – Dane osobowe będą przetwarzane aż do jej wycofania, a po jej wycofaniu – zgodnie z pkt 7.2. powyżej.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Każdemu Użytkownikowi Welbi przysługują następujące prawa:

8.1.1. prawo do informacji – żądanie udzielenia informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

8.1.2. prawo uzyskania kopii danych – żądanie przekazania przez Administratora kopii przetwarzanych danych Użytkownika;

8.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

8.1.4. prawo do usunięcia danych – żądanie usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które Użytkownik wyraził zgodę, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi terminami przetwarzania danych – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

8.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Administrator wydaje bezpośrednio Użytkownikowi lub wskazanemu przez niego innemu podmiotowi, Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer; skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą oraz pod warunkiem, że umożliwiają to techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i wskazanego przez Użytkownika podmiotu, któremu Dane osobowe mają być przekazane;

8.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

8.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

8.1.9. prawo wycofania zgody – Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem;

8.1.10. prawo do skargi – Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. Udostępnianie Użytkownikom Welbi oraz jej funkcjonalności wymaga przekazywania Danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Są to w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi systemów informatycznych, dostawcy narzędzi analitycznych, zapewniających bezpieczeństwo informatyczne.

9.2. W przypadku wyrażenia w tym zakresie osobnej zgody, o której mowa w pkt 3.4, dane będą udostępniane podmiotom z Grupy Nationale-Nederlanden, na zasadzie współadministrowania.
Przekazywanie danych poza EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

9.3. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkowników poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.3.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

9.3.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

9.3.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

10. DANE KONTAKTOWE

10.1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który czuwa nad zgodnym z prawem przetwarzaniem Danych osobowych Użytkowników.

10.2. Kontakt z Administratorem oraz inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@nn.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2. Polityka wchodzi w życie z dniem: 18.09.2023.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Pakiety medyczne
Konsultacja lekarska online
Alergolog onlineChirurg onlineDermatolog onlineDiabetolog onlineEndokrynolog onlineGastrolog online
arrow-link
Zobacz więcej

Kim jesteśmy

Artykuły o zdrowiu

ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa
Redakcja WelbiSara Łątkowska - redaktor naczelnyredakcja@welbi.pl

© 2024 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin serwisuPolityka prywatnościPolityka cookies

Social media

  • facebook logo
  • instagram logo

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.