account-icon
Obliczanie ubezpieczenia
Umów teleporadę
Welbi

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WELBI.PL

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego „Welbi”.

1.2. Właścicielem Welbi, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, kod pocztowy: 00-342, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000749838, NIP: 526-24-59-239, REGON: 016377761, wysokość kapitału zakładowego 10.120.000 PLN.

2. DEFINICJE

2.1. Dane Użytkownika – informacje i dane nt. Użytkownika dostarczone przez Użytkownika bezpośrednio poprzez wpisanie ich do odpowiednich formularzy z wykorzystaniem dozwolonych urządzeń zewnętrznych. Dane Użytkownika nie obejmują danych zbieranych przez Partnerów Welbi (w tym w związku ze świadczeniem usług medycznych).

2.2. NN – Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2.3. Grupa NN – podmioty powiązane kapitałowo (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) ze spółką NN Group N.V. prowadzące działalność na terytorium Polski pod marką Nationale-Nederlanden, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12 w szczególności: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, fundusze zdefiniowanej daty prowadzące PPK: Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065.

2.4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Welbi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Konto Welbi lub Konto – konto Użytkownika przechowujące Dane Użytkownika oraz dane związane z używaniem Welbi. Założenie Konta wymaga dokonania rejestracji Konta poprzez Portal Welbi, a używanie Konta wymaga zalogowania.

2.6. Partner – osoba trzecia, nie powiązana z NN, która świadczy usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Welbi. Do korzystania z usługi Partnera niezbędne jest założenie konta na platformie Partnera oraz akceptacja Regulaminu Partnera;

2.7. Portal Welbi lub Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem welbi.pl zawierający treści o tematyce zdrowotnej i lifestyle’owej.

2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Welbi.

2.9. Regulamin Partnera – regulamin lub zbiór zasad określający warunki świadczenia usług przez Partnera, dostępnych za pośrednictwem Welbi.

2.10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Welbi lub korzystająca z usług oraz funkcjonalności Welbi.

2.11. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez NN na rzecz Użytkowników dostępne w Welbi polegające na umożliwieniu zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez NN, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań Użytkownika oraz zapewnienie dostępu do usług świadczonych przez Partnerów.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WELBI

3.1. Welbi ma charakter informacyjny. Portal umożliwia także rezerwację usługi konsultacji telemedycznych w serwisie Partnera

3.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Welbi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.3. Przed rozpoczęciem korzystania z Welbi, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.4. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.4.1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox w aktualnej bądź poprzedzającej aktualną wersji.

3.6. Korzystanie z Welbi jest bezpłatne - nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Welbi zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących NN lub osobom trzecim.

3.8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Welbi wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to, że zabronione jest wykorzystywanie zamieszczonych w Welbi materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.9. Treści publikowane w Welbi są zbierane i redagowane z należytą starannością. NN nie odpowiada za przydatność zamieszczonych w Welbi treści dla Użytkownika ani za sposób ich wykorzystania przez Użytkownika.

3.10. Treści zamieszczone w Welbi nie są poradami medycznymi ani innymi świadczeniami zdrowotnymi. W celu otrzymania diagnozy oraz zaleceń lekarskich, Użytkownik powinien udać się do lekarza i odbyć konsultację lekarską.

3.11. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Welbi. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane w Welbi.

3.12. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Welbi treści o charakterze bezprawnym.

3.13. NN ma prawo zamieszczania w Welbi treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów NN, Grupy NN lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Welbi i prezentowanych w nim materiałów, ale będą odpowiednio oznaczone by nie wprowadzać w błąd co do marketingowego charakteru.

3.14. NN dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie, jednocześnie NN informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie;

3.14.1. Informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;

3.14.2. Ze względu na niezależne od NN właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, NN nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Welbi następuje:

4.1.1. W zakresie korzystania z Welbi bez rejestracji Konta – z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Welbi. Zakończenie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Welbi następuje z chwilą zamknięcia strony przez Użytkownika.

4.1.2. W zakresie korzystania z Welbi po ukończeniu rejestracji Konta – z chwilą ukończenia procesu rejestracji Konta. Zakończenie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Welbi następuje z chwilą zamknięcia Konta Użytkownika lub wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.2. Zakończenie świadczenia usług drogą elektroniczną wiązać się będzie z uruchomieniem procesu bezpowrotnego usuwania danych Użytkownika.

5. REJESTRACJA I UTRZYMANIE KONTA WELBI

5.1. Proces rejestracji Konta wymaga podania przez Użytkownika unikalnego loginu oraz ustanowienia hasła dostępowego, a także potwierdzenia rejestracji Konta poprzez kliknięcie na link dostarczony Użytkownikowi na wskazany przez niego adres email.

5.2. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik ma możliwość podania dodatkowych informacji na swój temat, w szczególności o stanie zdrowia, nawykach, aktywności fizycznej lub innych dotyczących jego stylu życia.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą informacji, w tym danych osobowych, wymaganych podczas rejestracji Konta lub na potrzeby dokonywania rezerwacji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Usługodawcy.

5.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta Welbi tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz do niepodejmowania działań zakłócających pracę Portalu. Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Welbi, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Portal, powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do przeciążenia.

5.5. W razie naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Użytkownika działań godzących w dobre imię Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, a także gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze opublikowanych danych lub działań z nimi związanych, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści opublikowanych przez Użytkownika oraz czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.

5.6. Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego Konta oraz zachowanie danych dostępowych w poufności. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

5.7. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o korzystanie Usług bez podania przyczyny poprzez usunięcie swojego Konta albo poprzez złożenie stosownego oświadczenia NN. Po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika o rozwiązaniu umowy, usuwane są wszelkie dokonane przez Użytkownika rejestracje, a NN zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Konta.

6. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

6.1. NN za pośrednictwem Welbi świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:

6.1.1. umożliwienie zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez NN, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań Użytkownika;

6.1.2. utrzymanie Konta Użytkownika;

6.1.3. zapewnienie dostępu do usług świadczonych przez Partnerów.

7. REZERWACJA USŁUG MEDYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

7.1. Po ukończeniu procesu rejestracji Konta, Użytkownik może skorzystać z funkcji rezerwacji usługi medycznej, która będzie zrealizowana przez Partnera Welbi za pośrednictwem Portalu. Usługa rezerwacji usługi medycznej wymaga również założenia Konta Pacjenta na platformie Partnera oraz akceptacji Regulaminu Partnera. Założenie Konta Pacjenta następuje poprzez Welbi.

7.2. Po wypełnieniu formularza rezerwacji usługi medycznej, prośba przekazywana jest do Partnera, który dokonuje jej potwierdzenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie powiadomienia w Portalu Welbi. Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji jest dokonanie przez Użytkownika na rzecz Partnera płatności za usługę medyczną wskazaną w formularzu rezerwacji. Z chwilą dokonania płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

7.3. Użytkownik może anulować rezerwację na warunkach określonych w Regulaminie Partnera. Partner może anulować rezerwację w sytuacjach określonych w Regulaminie Partnera.

7.4. Przy wyborze „Płatności przez Aplikację”, płatność za usługę medyczną będzie pobierana od Użytkownika przez dostawcę usług płatniczych, tzn. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Użytkownika. Usługodawca ani Partner nie obsługują bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie są dostawcami usług płatniczych ani instytucjami płatniczymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Z tego też względu wszelkie reklamacje dotyczące płatności dokonanych kartą płatniczą należy zgłaszać bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych lub do wystawcy instrumentu płatniczego Użytkownika. Reklamacje dotyczące płatności składane do Usługodawcy będą przekazywane właściwemu dostawcy usług płatniczych, o czym Usługodawca powiadomi Użytkownika drogą mailową. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki opóźnienia w przekazaniu reklamacji do właściwego dostawcy usług płatniczych.

7.5. Umowa o świadczenie usług medycznych jest zawierana wyłącznie pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. NN nie odpowiada za wzajemne świadczenia stron, w szczególności za należyte lub nienależyte wykonania Usługi oraz brak lub niewłaściwe dokonanie płatności.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących:

8.1.1. Usługi medycznej lub innej usługi dostarczanej przez Partnera – Użytkownik powinien złożyć reklamację bezpośrednio do Partnera świadczącego taką usługę. Zasady obsługi takich reklamacji są określone przez Partnera i zostały uregulowane w odpowiednim Regulaminie Partnera, który świadczył lub miał świadczyć usługę;

8.1.2. płatności za usługę medyczną lub inną usługę dostarczaną przez Partnera – Użytkownicy powinni zgłaszać wszelkie reklamacje bezpośrednio do poszczególnych dostawców usług płatniczych lub do wystawcy instrumentu płatniczego, z którego skorzystał Użytkownik. Zasady obsługi takich reklamacji są określone przez takich dostawców usług płatniczych lub wystawców instrumentu płatniczego i nie są uregulowane w niniejszym regulaminie;

8.1.3. działania Welbi - Użytkownik może złożyć reklamację poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@welbi.pl, jak również osobiście w siedzibie NN (ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa) lub listownie n adres siedziby NN.

8.2. Reklamacje związane z korzystaniem z Welbi rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja, a w przypadku reklamacji złożonej osobiście lub listownie – na adres korespondencyjny lub adres email wskazany w treści reklamacji.

8.3. NN zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 9.2 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od NN (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). NN ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika dolicza się do czasu rozpoznania reklamacji.

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z NN drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Welbi są przetwarzane przez NN dla celów i na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.welbi.pl/pl/legal/privacy-policy/

10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. NN jest uprawniona do zmiany Regulaminu z uzasadnionych przyczyn, takich jak w szczególności:

10.1.1. zmiana przepisów prawa w zakresie, w jakim taka zmiana wpływa na Welbi,

10.1.2. wydanie przez organy administracji publicznej (np. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub innych aktów, w zakresie w jakim akty te wpływają na Welbi,

10.1.3. udostępnienie nowych funkcjonalności Welbi lub ich modyfikacja,

10.1.4. wprowadzanie przez NN nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych, w tym ich zabezpieczeń, w zakresie, w jakim zmiany te będą wpływały na Welbi,

10.1.5. wydane orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne, z których wynika, że postanowienia Regulaminu Welbi mogą być sprzeczne z prawem,

10.1.6. potrzeba uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji Regulaminu ze względu na większą przejrzystość jego treści.

10.2. NN informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez:

10.2.1. W przypadku Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji Konta – umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Welbi;

10.2.2. W przypadku Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta – zawiadomienie o zmianie Regulaminu zostanie przesłane na adres email przypisany do Konta Użytkownika lub umieszczone na Koncie Użytkownika po uruchomieniu takiej funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika.

10.3. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na Welbi. Termin ten nie obowiązuje w przypadku zmian Regulaminu polegających na dodaniu nowych funkcjonalności lub usług, pozostających bez wpływu na dotychczasowe funkcjonalności lub usługi, oraz zmian, których wprowadzenie w krótszym terminie wymagane jest przez przepisy prawa, oraz zmian, o których mowa w pkt 11.1.6. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien zakończyć korzystanie z Usług.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 czerwca 2021 r.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

11.3. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i NN na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Pakiety medyczne
Konsultacja lekarska online
Alergolog onlineChirurg onlineDermatolog onlineDiabetolog onlineEndokrynolog onlineGastrolog online
arrow-link
Zobacz więcej

Kim jesteśmy

Artykuły o zdrowiu

ul. Topiel 12, 00-342, Warszawa
Redakcja WelbiSara Łątkowska - redaktor naczelnyredakcja@welbi.pl

© 2024 Welbi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin serwisuPolityka prywatnościPolityka cookies

Social media

  • facebook logo
  • instagram logo

Serwis welbi.pl ma charakter edukacyjny, nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.